Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2018-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД, ул. Болнична 15, За: Елка Николова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача/обществени-поръчки-възлагани-чрез-публични-покани-по-зоп/category/138-2018-16.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер и закупуване на нови лицензи при съпровождащи дейности, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72200000

Описание:

Програмиране и софтуерни консултантски услуги


Срок за получаване на офертите

02/10/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

За информационната система на „МБАЛ Пазарджик” АД, състояща се от програмни продукти Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама КОНТ, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и Гама КОНКУРЕНТ и техните модули участникът да притежава изходния код (source code) и правата върху приложните програмни продукти, за да е в състояние да извършва промени с цел актуализацията им съобразно промените в нормативната рамка (изисквания на НЗОК, МЗ). Всички условия, изисквания и характеристики за участие са описани подробно в документация на поръчката. От датата на публикуване на настоящата обява пълен достъп до документацията за участие в поръчката, ведно с образци на документи се предоставя в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача Публичното отваряне на получените оферти ще се състои на 04.10.2018г. от 08,00 часа в „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, ул.Болнична №15, Деканат, ет. 1, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Срокът за получаване на оферти може да бъде удължен, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/09/2018  (дд/мм/гггг)