BG-Елхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540070

BG343, ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО, ул. Сан Стефано № 13, За: инж.Кирил Кирилов, Британска територия в Индийския океан 8700, Елхово, Тел.: 0478 88262, E-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com, Факс: 0478 88

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgselhovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2427.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя, за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

27/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2018  (дд/мм/гггг)