Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

241

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 202766380

BG411, ДП Български спортен тотализатор, ул. Хайдушко изворче № 28, За: Десислава Стоянова, България 1618, София, Тел.: 02 8181823, E-mail: op@toto.bg, Факс: 02 8181801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.toto.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.toto.bg/95cbb1aaf536008eb90bfb96adbd7128.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8333.3 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на маси за мини футбол - джаги

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

37480000

Описание:

Уреди или апарати за свободното време


Срок за получаване на офертите

21/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/09/2018  (дд/мм/гггг)