Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2411

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Росица Христова; Николай Пишманов, България 1618, София, Тел.: 02 9559798; 02 9559812, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разработване на Национални стандарти за качество на почвите“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

73100000

Описание:

Научни изследвания и експериментални разработки


Срок за получаване на офертите

21/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/09/2018  (дд/мм/гггг)