Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДАЕУ-7868

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Светлана Дичева, България 1000, София, Тел.: 02 9492193, E-mail: sdicheva@e-gov.bg, Факс: 02 9492158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/226.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

17000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на подробно обследване на техническото състоянието на хоризонтални разводки, външни връзки и водопроводни отклонения в сутерена на административната сграда, намираща се в гр. София, ул. „Генерал Й. В. Гурко“ № 6, и проектиране на нова хоризонтална инсталация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71321000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради


Срок за получаване на офертите

21/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата и приложенията към нея са достъпни в профила на купувача на адрес: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/226. Отварянето на офертите ще се състои на 25.09.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/09/2018  (дд/мм/гггг)