Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

70-00-62

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201412

BG411, Столична здравноосигурителна каса, ул. Енос №10, вх. Б, За: Тонко Антов, България 1408, София, Тел.: 02 9656705, E-mail: tantov@sdf.nhif.bg, Факс: 02 9656718

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/1361.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

6666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на работещите в СЗОК от Служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в СЗОК от Служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в СЗОК“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

25/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са техническите изисквания и указанията за офериране, заедно с приложенията. Техническите изисквания и указанията за офериране са достъпни на електронен адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/1361.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/09/2018  (дд/мм/гггг)