Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5134-Ю

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176040023

BG411, Българска агенция по безопасност на храните, бул. Пенчо Славейков № 15А, За: Антони Нешев, България 1606, София, Тел.: 02 9159854, E-mail: a_neshev@bfsa.bg, Факс: 02 9159898

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.babh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.babh.government.bg/op/f1cfaf4451fefedb3aa7e8db7384cb5a.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

49200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Мониторинг и администриране на информационната инфраструктура в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50312610

Описание:

Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии


Срок за получаване на офертите

20/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до Българска агенция по безопасност на храните, гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков” № 15А стая - деловодство. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя в обявата и документация. Отваряне на офертите: 21.09.2018г. год. в 13:30 часа в град София, бул. Пенчо Славейков № 15 А. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/09/2018  (дд/мм/гггг)