Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2384

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Росица Христова Радослава Шоевска, Вануату 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/21.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69756 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на консумативи за микровълнови системи“. В системата на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) се експлоатират 21 (двадесет и една) микровълнови системи, произведени от Milestone, модели “MLS 1200”, “Ethos 900”, “Ethos Plus”, “Ethos One” и “Ethos TC”, и 5 (пет) броя микровълнови системи произведени от фирма Analytik Jena, модел TOPWAVE. Тази апаратура се използва за екстракция на твърдофазни проби – почви, отпадъци, седименти, седименти, утайки, растения и филтри за последващо определяне на тежки метали и металоиди за нуждите на лабораторията на ИАОС. Този вид апарати работят при голяма натовареност, ползват се силно агресивни киселини при екстракцията, поради което консумативите са подложени на силно корозивно въздействие, това от своя страна води до бързото им физическо износване.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


Срок за получаване на офертите

18/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – Консумативи за микровълнови системи, произведени от фирма Milestone , модели “MLS 1200”, “Ethos 900”, “Ethos Plus”, “Ethos One” и “Ethos TC”. Обособена позиция 2 – Консумативи за микровълнови системи, произведени от фирма Analytik Jena, модел TOPWAVE.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2018  (дд/мм/гггг)