Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-261

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска 1, За: Надежда Костадинова, България 1040, София, Тел.: 00359 29237533, E-mail: N_Kostadinova@justice.government.bg, Факс: 00359 29813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mjs.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/174a00b9d1a8262e5aeef32f99a3aa2c.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

46000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


Срок за получаване на офертите

18/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на ценовите оферти ще се извърши по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на 19.09.2018 г., от 11:30 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, ет. 5.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2018  (дд/мм/гггг)