Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-299

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите, България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

34410 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за периода от 01.10.2018г. до 30.04.2019г. Подлежащите на доставка въглища следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва: - въглища от Донбас; - Калоричност 6500 - 7200 kcal/kg; - Влажност не повече от 5 %; - Пепелно съдържание не повече от 7 %; - Размери 25-50mm; - в чували по не повече от 40 кг./чувал. - Необходими прогнозни количества: 1. ДГ „ 3-ти март” Дорково – 5 ( пет ) тона; 2. ДГ „Малина Тодорова” – гр. Ракитово – 35 ( тридесет и пет ) тона 3. ДГ „Славейче” – гр. Костандово – 25 ( двадесет и пет ) тона 4. Общинска администрация – Ракитово – 15 ( петнадесет ) тона 5. ДГ „Митко Палаузов” – гр. Ракитово - 10 ( десет ) тона 6. ДЦДУ ”Св.Стилян” – 3 ( три ) тона Посочените количества са прогнозни такива и необвързващи за Възложителя- могат да бъдат намалени в зависимост от нуждите на детските и социалните заведения на територията на община Ракитово. Възложителят няма задължение да заяви за доставка на избрания Изпълнител пълния размер на така посочените прогнозни количества. Всяка една доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. Доставката на количествата ще се осъществява в пет дневен срок от датата на заявката на възложителя. Доставките ще се осъществяват франко складовата база на територията на Община Ракитово. Доставките се извършват само в работни дни и в рамките на работното време на съответния обект, но не по-късно от 16:00 часа. Общото прогнозно количество за доставка на въглища за отопление е 93 т. за периода от 01.10.2018г. до 30.04.2019г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09111100

Описание:

Въглища


Срок за получаване на офертите

18/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/; 3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 5. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №13/; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 10.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/; 11.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №14/; 12.Декларация по ЗЗЛД /Образец №12/ - попълва се от всяко физическо лице, което предоставя лични данни в офертата; 13. Доказателство, че притежават правото да продават въглища на територията на Република България съгласно действащото българско законодателство – представя се копие от удостоверение за регистрация съгласно чл.57а, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове за извършване на сделки с въглища. 14. Техническо предложение /Образец №9/; 15.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/; 16.Декларация за срока на валидност на офертата /Образец №15/; 17. Ценово предложение/ Образец № 11/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ракитово, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/09/2018  (дд/мм/гггг)