Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-295

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите, България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Закупуване на сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил. На основание чл.114 от ЗОП при откриване на процедурата не е осигурено финансиране за посочената прогнозна стойност. Финансирането на настоящата обществена поръчка е съгласно Решение №589/27.03.2018г. на Общински съвет Ракитово. Финансиране следва да бъде осигурено след сключване на договор от РИОСВ Пазарджик от натрупаните отчисления по чл.20 от Наредба №7/2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34144000

Описание:

Автомобилни превозни средства със специална употреба


Срок за получаване на офертите

18/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/; 3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 5. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №13/; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/; 10.Декларация за липса на свързаност /Образец №8/; 11.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №15/; 12.Декларация по ЗЗЛД /Образец №12/ - попълва се от всяко физическо лице, което предоставя лични данни в офертата; 13. Техническо предложение /Образец №9/; 14.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/; 15.Декларация за срока на валидност на офертата /Образец №14/; 16. Ценово предложение/ Образец № 11/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ракитово, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/09/2018  (дд/мм/гггг)