Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

225

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 202766380

BG411, ДП Български спортен тотализатор, ул. Хайдушко изворче № 28, За: Десислава Стоянова, България 1616, София, Тел.: 02 8181823, E-mail: op@toto.bg, Факс: 02 8181801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.toto.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.toto.bg/52e7eccd88d9fdf2b6a1354c8fdd0b8b.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на служителите на БСТ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85111000, 85120000

Описание:

Услуги на лечебни заведения за болнична помощ
Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ


Срок за получаване на офертите

03/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/08/2018  (дд/мм/гггг)