Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-01-42

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Магдалена Димитрова, България 1092, София, Тел.: 02 9220662, E-mail: m.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pp.mod.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-056.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лицензи на корпоративна антивирусна система

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48761000

Описание:

Антивирусни софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

10/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за подаване на оферти се удължава с три дни на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2018  (дд/мм/гггг)