Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1958

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД гр. Перник, ул. Средец № 11, За: Десислава Йорданова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vik-pernik.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98000000

Описание:

Други обществени, социални и персонални услуги


Срок за получаване на офертите

04/09/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
[ Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура по приоритетна ос „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Един от конкретните бенефициенти по процедурата е „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Перник]

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/08/2018  (дд/мм/гггг)