BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

SCIS-46390-2018-011

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуикационна и информационна система, бул. Цариградско шосе № 113 А, За: Иван Предьов, България 1606, София, Тел.: 02 9226782, E-mail: podelenie@armf.bg, Факс: 02 9224917

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protsedura/645.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

309 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на стоманени пръстени (скоби) за монтаж на габиони.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44330000

Описание:

Пръчки (решетки), прътове, метална тел и профили, използвани в строителството


Срок за получаване на офертите

30/08/2018 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за ОП е публикувана в Профил на купувача на Възложителя на адрес: https://scis.armf.bg/protsedura/645.html

Дата на изпращане на настоящата информация

23/08/2018  (дд/мм/гггг)