Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9079665

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Иван Кръстев, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147750; 02 8147752, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/798-798-sfs-art-bul.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение” по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1„Модули, приемници и други елементи за системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение – 157 броя. - Обособена позиция № 2„IP камери за видеонаблюдение” 5 броя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42961100, 35125300

Описание:

Система за контрол на достъп
Охранителни видеокамери


Срок за получаване на офертите

29/08/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профил на купувача" на електронната страница на Държавна агенция "Национална сигурност". Оферти се подават на адрес: Държавна агенция „Национална сигурност”, гр. София, бул. „Черни връх” № 45. Заседанието на назначената от възложителя комисия за отваряне на офертите ще се проведе на 30/08/2018 г от 14:30 часа, в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност”, в съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители съобразено с изискванията за пропускателния режим в сградата. На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП възложителя ще удължи срока за получаване на оферти с 5 (пет) работни дни, ако в срока посочен в раздел ІІІ са получени по-малко от три оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2018  (дд/мм/гггг)