Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2252

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Росица Христова Елица Манева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/15.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване, спектрометрични сонди с неохлаждаем детектор и радонометри и доставка на консумативи за тях

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50430000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на прецизни уреди и апарати


Срок за получаване на офертите

29/08/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2018  (дд/мм/гггг)