Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02211

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Росалина Инджиева, Красимир Аврамов, Маргарита Димитрова, България 1618, София, Тел.: 02 9406414; 02 9406432; 02 9406489, E-mail: m.kitova@eea.goevernment.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/18.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Създаване на информационна система за предоставяне на обществеността на информация за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72212610

Описание:

Услуги по разработване на софтуер за бази данни


Срок за получаване на офертите

27/08/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 28.08.2018 г. от 14:00 часа в сградата на ИАОС на бул. "Цар Борис III" 136

Дата на изпращане на настоящата информация

20/08/2018  (дд/мм/гггг)