Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 31-01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000674807

BG411, НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ, ул. Г. С. Раковски 138, За: Чавдар Петков; Соня Кирицова, България 1000, София, Тел.: 02 9873414, E-mail: nlmuseum@abv.bg, Факс: 02 9873414

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nlmuseum.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/nlmuseum-1052/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

239759.29 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е: „Строително-монтажни работи по реставрация, консервация и адаптация на сгради на музеен комплекс „Христо Смирненски“ в УПИ XX, кв. 160, ж.к. „Зона б-4, ул. „Овче поле“ № 116, гр. София“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

03/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/08/2018  (дд/мм/гггг)