Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-21-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG412, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: Красимир Боянов – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие и инж. Райна Накева – отдел „Ремонт на товарни вагони”., България 1080, гр.София, Тел.: 0888 377073 ; 0885 397479, E-mail: krasimir.boyanov@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

59535 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментно поддържане на 9 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

21/08/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на 9 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”, с 3 /три/ работни дни, считано изтичането на определения в информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка с ID № 9079236 краен срок за получаване на оферти - 15.08.2018 г., 16:45 ч., тъй като в първоначално определения срок не са получени минимално изискумите по закона три оферти. След изтичане на срока, посочен в раздел III от настоящия документ, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо техния брой. Дата и час на отваряне на офертите: 22.08.2018 г. от 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: административната сграда на Централно управление на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, находяща се в гр.София, п.к 1080, ул."Иван Вазов" № 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/08/2018  (дд/мм/гггг)