BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

SCIS-46390-2018-010

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Военно формирование 46390, бул. Цариградско шосе № 113 А, За: Иван Предьов, България 1784, София, Тел.: 02 9226782, E-mail: podelenie@armf.bg, Факс: 02 9224917

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protseduri.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6090 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на готов за използване бетон.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44114100

Описание:

Готов за използване бетон


Срок за получаване на офертите

24/08/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълната информация за участие в обществената поръчка е публикувана в Профил на купувача на Възложителя на адрес: https://scis.armf.bg/protsedura/643.html

Дата на изпращане на настоящата информация

15/08/2018  (дд/мм/гггг)