Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-21-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG411, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: Антония Веселинова – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие и Вероника Кузманова – отдел „ЗБУТ и ОС”, по техническата част., България 1080, гр.София, Тел.: 0882 513789 ; 0884 495039, E-mail: opp_tp@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/provejdane-na-ochni-pregledi-i-izrabotvane-na-korekcionni-ochila-za-slujitelite-na-bdj-tovarni.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36729.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Провеждане на очни прегледи и изработване на корекционни очила, за служителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, работещи с видеодисплеи”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33734000

Описание:

Очила


Срок за получаване на офертите

20/08/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителя удължава срока за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка с предмет: "Провеждане на очни прегледи и изработване на корекционни очила, за служителите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, работещи с видеодисплеи", с 6 (шест) календарни дни, считано от публикуването на настоящата информация, тъй като не са получени минимално изискуемите по закона три оферти. След изтичане на срока, посочен в Раздел ІІІ от настоящия документ, Възложителят ръзглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Дата и час на отваряне на офертите: 21.08.2018 г. в 14:00 ч. Място на отваряне на офертите: административната сграда на Централно управление на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, находяща се в гр. София, п.к.1080, ул.”Иван Вазов” № 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/08/2018  (дд/мм/гггг)