BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02189

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Красимир Аврамов, България 1618, София, Тел.: 00359 29559011, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/16.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

42000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Сервизно обслужване на 6 (шест) броя стационарни системи за аерозолни проби”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50430000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на прецизни уреди и апарати


Срок за получаване на офертите

23/08/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/08/2018  (дд/мм/гггг)