Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2801-13505

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Свилен Раднев, България 8600, Ямбол, Тел.: 04 6681439, E-mail: radnev@yambol.bg, Факс: 04 6662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/215.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупко - продажба на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Комунални и обредни дейности”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34000000, 34900000, 34920000, 34922000

Описание:

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
Различни видове транспортно оборудване и резервни части
Пътно оборудване
Оборудване за нанасяне на пътна маркировка


Срок за получаване на офертите

16/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

До края на първоначално определения срок за получаване на оферти(13.08.2018 г., 17:00 ч.) в Община Ямбол са постъпили по-малко от три оферти.Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.Ето защо и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят реши да удължи срока за получаване на оферти до 16.08.2018 г., 17:00 часа, включително. Съгласно чл. 188, ал. 3 от ЗОП след изтичане на удължения срок Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти независимо от техния брой.Място на отваряне на офертите: ет. 4, стая 431 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7. Дата и час на отваряне на офертите: 17.08.2018 г., 11:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/08/2018  (дд/мм/гггг)