Версия за печат

BG-Дряново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000209992

BG322, Средно училище Максим Райкович град Дряново, Васил левски 16, За: Боряна Димитрова Данкова, България 5370, Дряново, Тел.: 0676 72156, E-mail: roska30@abv.bg, Факс: 0676 72156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-dryanovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45157 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнителят/ите следва да достави/ят интерактиво и друго оборудване, посочено в Техническа спецификация и разделено в 12 обособени позиции с оглед вида на вещите, за осъвременяване на кабинети в СУ „Максим Райкович“ град Дряново и осъществи гаранционна поддръжка на техниката – стоките по позиции от 1 до 6 включително

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

20/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 21.08.2018г. в 9:00 часа в сградата на СУ "Максим Райкович" град Дряново в град Дряново, ул.Васил Левски 16

Дата на изпращане на настоящата информация

13/08/2018  (дд/мм/гггг)