Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201587

BG323, Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе, ул. Райко Даскалов 16, За: Калоян Иванов Копчев, България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1663.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Русе“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44500000, 31500000, 31300000, 31700000, 39715300, 44411000

Описание:

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Осветителни уреди и електрически лампи
Изолирани жици и кабели
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности
Водопроводно оборудване
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

16/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/08/2018  (дд/мм/гггг)