Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02118

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III, 136, За: Йордан Колев, България 1618, София, Тел.: 00359 029406470, E-mail: y.kolev@eea.govornment.bg, Факс: 00359 029559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45833.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на ИАОС“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512000, 39717200

Описание:

Климатични инсталации
Климатици


Срок за получаване на офертите

16/08/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/08/2018  (дд/мм/гггг)