Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2801-13505

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Свилен Раднев, България 8600, Ямбол, Тел.: 04 6681439, E-mail: radnev@yambol.bg, Факс: 04 6662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/215.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупко - продажба на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Комунални и обредни дейности”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34000000, 34900000, 34920000, 34922000

Описание:

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
Различни видове транспортно оборудване и резервни части
Пътно оборудване
Оборудване за нанасяне на пътна маркировка


Срок за получаване на офертите

13/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите, в случай че в първоначално определения срок са получени най-малко три оферти, ще се извърши на 13.08.2018 г. от 11:00 часа в стая 431 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/08/2018  (дд/мм/гггг)