BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-11-262

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, площад Света Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mh.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/obyavi-po-chl-20-al-3-ot-zop/2018-izbor-na-izplnitel-za-osiguryavane-na-remont-/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за осигуряване на ремонт и поддръжка на МПС, използвани за нуждите на Програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50110000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

09/08/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предложенията ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа на 10.08.2018 г. от 11:00 часа. Отварянето на предложенията е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/08/2018  (дд/мм/гггг)