Версия за печат

BG-гр. Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-00-87

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540031

BG341, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС, ул. Иван Шишман № 8 ет. 2, За: Деница Григорова, България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 842369, E-mail: dgsburgas@uidp-sliven.com, Факс: 056 842577

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsburgas.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2312.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

13/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участникът следва да е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, а именно : 1.Търговски регистър към Агенция по вписванията – за търговци по смисъла на ТЗ; 2.Професионален регистър – В съответната регионална здравна инспекция съгл. разпоредбата на чл.40 от Закона за лечебните заведения. Въпросното обстоятелство се доказва с представяне на заверено копие Актуално удостоверение за регистрация на лечебното заведение, съгласно чл. 40 от Закона за лечебните заведения, от което да са видни видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/08/2018  (дд/мм/гггг)