Версия за печат

BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД - 10 - 088

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540241

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Царево при ЮИДП ДП гр. Сливен, гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, ул. Хан Аспарух № 25, За: Иванка Желязкова, България 8260, Царево, Тел.: 0884 529881, E-mail: dgstsarevo@uidp-sliven.com, Факс: 0590 52017

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2295.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Царево”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

07/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/07/2018  (дд/мм/гггг)