Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 160078385

BG421, Административен съд - град Пловдив, ул. Иван Вазов №20, За: Олга Николова - съдебен администратор; Наталия Дурданова - административен секретар, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 261088; 032 261070, E-mail: adminsad_pv@dir.bg, Факс: 032 261070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.adms-pv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.adms-pv.bg/profil.htm.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

94100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-монтажни работи по отстраняване на дефекти върху сградата на Административен съд - Пловдив, находяща се в град Пловдив, ул. Иван Вазов №20 за обект "Подземен гараж"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

10/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в заявлението за участие (по образец). При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в заявлението за участие на членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието с поставените изисквания и документите се представят от тези членове. Когато се предвижда участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, документите се представят за всеки от посочените подизпълнители, съответно трети лица. Документита за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързани с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят ще изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.При писмено искане, направено до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно в следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.Не се допуска представяне на варианти в офертата. Всеки участник има право да предложи само една оферта. Документите (офертата), свързани с участието в настоящата обществена поръчка се представят в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или упълномощено от него лице, лично или чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: град Пловдив, ул. Иван Вазов №20, Административен съд – Регистратура. Върху опаковката следва да е посочено наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и/или електронен адрес за кореспонденция и наименование на поръчката. При сключване на договора за възлагане на обществената поръчка изпълнителят следва да представи в една от формите предвидени в ЗОП гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5% от общата стойност на договора без включен ДДС.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители (пълномощното следва да е подписано от упълномощителя и подпечатано с печат на участника, без да е необходима нотариална заверка на подписа), както и представители на средствата за масово осведомяване. Заинтересованите лица могат да правят оглед на сградата, в която ще се изпълняват предвидените в техническата спецификация СМР, всеки работен ден от 8,30 часа до 17.00 часа, след предварително съгласуване с Емил Габровски на телефон: 032/261086. По време на огледите няма да се дава допълнителна информация и разяснения, свързани с настоящата обществена поръчка, за да не се заобикаля реда, предвиден за това в ЗОП. Възложителят осигурява пълен и неограничен, безплатен, пряк достъп по електронен път до документацията за участие в настоящата поръчка, включително приложенията и образците, на следния интернет адрес на Административен съд – Пловдив: www.adms-pv.bg

Дата на изпращане на настоящата информация

23/07/2018  (дд/мм/гггг)