Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

450

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския, За: Милена Йорданова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

26385 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

30/07/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Повече информация може да откриете на: http://zop.mbalgabrovo.com/offer/13 МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 30.07. 2018 год. В случай, че до 16:30 часа на 30.07.2018 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 03.08.2018г. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 31.07.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката). Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето. В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 06.08.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката). Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/07/2018  (дд/мм/гггг)