Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177224179

BG411, Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, гр. София, бул. Цариградско шосе No 125, бл. 5, За: Радосвета Димитрова, България 1113, София, Тел.: 00359 2467101, E-mail: r.k.dimitrova@mon.bg, Факс: 00329 1111111111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sf.mon.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sf.mon.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Периодична доставка на офис принадлежности за нуждите на управляващия орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39263000

Описание:

Офис принадлежности


Срок за получаване на офертите

24/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Обществената поръчка се финансира по бюджетна линия BG05M2OP001-4.001-0006 "Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на управяващите структури на ОП НОИР и др." на Приоритетна ос 4 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Друга информация

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово освведомяване, съгласно чл.54, ал. 2 от ППЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 25.07.2018 г., в 14:30, в сградата на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Дата на изпращане на настоящата информация

16/07/2018  (дд/мм/гггг)