Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

884

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител №123, За: инж. Тони Кацаров - зам.кмет, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДИНКА ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения


Срок за получаване на офертите

30/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация е публикувана в Профила на купувача на страницата на Община Ихтиман

Дата на изпращане на настоящата информация

13/07/2018  (дд/мм/гггг)