BG-село Горно Сахране

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2264

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540122

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ, ул. Опълченска №1 A, За: инж. Андон Кондузов, България 6151, село Горно Сахране, Тел.: 0885 002285, E-mail: dlsmazalat@uidp-sliven.com, Факс: 04357 2242

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsmazalat.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2264.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ресертификация на FSC и извършване на одит по националния FSC стандарт за България

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90714000, 90714400

Описание:

Екологичен одит
Услуги по екологичен одит, свързан със специфични задачи


Срок за получаване на офертите

23/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисия определна със заповед на Директора в административната сграда на ТП ДЛС "Мазалат" находаяща се на адрес с.Горно Сахране , ул.Опълченска 1А на 24.07.2018г. от 12:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/07/2018  (дд/мм/гггг)