Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10-05-13-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Пенчо Петков–зам. директор на Клон –ТП Пристанище Русе на ДППИ, България 7000, Русе, Тел.: 082 818994, E-mail: p.petkov@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/249.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата обществена поръчка има за предмет изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад, като включва: - изграждане на нова кабелна линия - 20 kV от Трафопост „Ерма“ до Трафопост №1; - реконструкция на страна средно напрежение в Трафопост „Ерма“; - присъединяване на Трафопост №1, разположен на територията на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад с новоизградената кабелна линия на страна средно напрежение (СрН). Изпълнението на обекта, ще се осъществява, съгласно изискванията на изработения и съгласуван Технически проект и издаденото разрешително за строеж. Ремонтните работи са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) и приложената към нея количествена сметка с посочени количества на видовете ремонтни работи, приложени към настоящите указания.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2018  (дд/мм/гггг)