Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113055670

BG414, Областна администрация Перник, гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1 Б, За: Елена Иванова, Екатерина Петрова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649946; 076 649943, E-mail: oblast@pk.government.bg, Факс: 035976 604755

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pk.government.bg/home.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pk.government.bg/section-43-profil.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40616.21 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на територии по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в община Перник, община Земен и община Ковачевци, област Перник по обособени позиции“: Обособена позиция 1 – общо 476.963 дка. 1.1. Община Перник – общо 412.785 дка, както следва: 1.1.1. Землището на гр. Перник: a) Местността „Зад Шамака“ – ПИ 55871.210.64 по кадастралната карта на гр. Перник, с площ 8.655 дка; 1.1.2. Землището на с. Расник: a) Местността „Криво падине“ и „Калачица“, ПИ 000604 с площ от 276.013 дка., както и ПИ 000603 с площ от 102.860 дка; b) Местността „Шаварна бара“, ПИ 000600 с площ от 1.443 дка., ПИ 000601 с площ от 21.146 дка. и ПИ 000602 с площ от 2.668 дка; Всичките по КВС на с. Расник 1.2. Община Ковачевци – общо 64.178 дка., както следва: 1.2.1. Село Ковачевци: a) Местността „Леви дол“, ПИ 000918 с площ от 5.003 дка. и ПИ 000906 с площ от 3.622 дка. по КВС на с. Ковачевци. 1.2.2. Село Косача: a) Местността „Дръжкарска“, ПИ 000722 с площ от 0.18 дка.; ПИ 000721 с площ от 1.280 дка.; ПИ 000719 с площ от 1.416 дка.; ПИ 000718 с площ от 2.330 дка.; ПИ 000717 с площ от 1.634 дка. и ПИ 000716 с площ от 14.158 дка.; b) Местността „Поляна“ , ПИ 000281 с площ от 1.994 дка. и ПИ 000280 с площ от 3.486 дка.; c) Местността „Тютюнджия“, ПИ 000263 с площ от 3.701 дка., ПИ 000262 с площ от 4.755 дка. и ПИ 000356 с площ от 1.464 дка.; Всички ПИ по КВС на село Косача, община Ковачевци. 1. 2.3. Село Егълница: a) Местността „Шамако“, ПИ 054505 с площ от 1.124 дка. и ПИ 000727 с площ от 0.596 дка.; b) Местността „Чифлико“, ПИ 038728 с площ от 1.043 дка., ПИ 038631 с площ от 0.939 дка., ПИ 038629 с площ от 2.505 дка., ПИ 038528 с площ от 10.373 дка., ПИ 038694 с площ от 1.745 дка. и ПИ 038695 с площ от 0.830 дка. Всички ПИ по КВС на село Егълница, община Ковачевци. Обособена Позиция 2 – общо 410.726 дка. 2.1. Община Перник, землището на с. Радуй – общо 386.726 дка., както следва: a) Местността „При село“, ПИ 000123 с площ от 44.967 дка; b) Местността „Наметни дол“, ПИ 000057 с площ от 40.854 дка; c) Местността „Скубаница“ , ПИ 000022 с площ от 37.319 дка и ПИ 000023 с площ от 32.008 дка; d) Местността „Камен дол“, ПИ 000056 с площ от 42.436 дка; e) Местността „Шамак“, ПИ 000554 с площ от 30.809 дка., ПИ 000563 с площ от 7.167 дка и ПИ 000565 с площ от 1.243 дка.; f) Местността „Раздолци“ , ПИ 000111 с площ от 143.265 дка; g) Местността „Гробищата“, ПИ 000124 с площ от 4.732 дка.; h) Местността „Средни рид, ПИ 000024 с площ от 1.926 дка. Всичките по КВС на землището на с. Радуй, община Перник. 2.2. Община Земен – общо 24 дка., както следва: a) Землището на гр. Земен: местността „Лингурица“ и „Царев камък“, ПИ 008123 и ПИ 012042 с обща площ 2 дка., по КВС в землището на гр. Земен. b) Село Пещера: местността „Турски дол“ и „Митов рид“, ПИ 002030, ПИ 002044, ПИ 002016 и ПИ 002029 с обща площ от 5 дка. по КВС в землището на с. Пещера. c) Село Жабляно: местността „Над Класанци“, „Чуклето“ и „Камико“, ПИ 002124 и ПИ 002125 с площ от 5 дка. по КВС в землището на с. Жабляно; d) Село Горна Врабча: местността „Орехов дол“ и „Адилица“, ПИ 500077 и ПИ 005221 с обща площ от 2 дка. по КВС на с. Горна Врабча; e) Село Елов дол: местността „Валог“ и „Баринци“, ПИ 003037, ПИ 500094 и ПИ 004046 с обща площ от 5 дка. по КВС на село Елов дол; f) Село Габров дол: местността „Шурдил“, ПИ 500072 с площ от 2 дка. по КВС в землището на село Габров дол; g) Село Беренде: местността „Богданица“ и „Търнивче“, ПИ 007001 и ПИ 024013 с обща площ 3 дка. по КВС на село Беренде;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


Срок за получаване на офертите

10/07/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Свободен достъп до документацията се осигурява на Профила на купувача, на официалния сайт на Областна администрация - Перник http://www.pk.government.bg/home.html

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2018  (дд/мм/гггг)