Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-178

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Ивалина Маринова, България 1040, София, Тел.: 02 9237336, E-mail: Ivalina_Marinova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mjs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/b25f1df4a86eae230f3b731ea8a57f6f.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗВЪРШВАНЕ НА САНИТАРНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ В СГРАДИТЕ НА МП“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация


Срок за получаване на офертите

10/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 11.07.2018 г., 11:00 часа в сградата на Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, ет. 5, staq 506. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от общата стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума; безусловна, неотменяема банкова гаранция в полза на възложителя, в оригинал или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2018  (дд/мм/гггг)