BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-176

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Иван Илиев, България 1040, София, Тел.: 02 9237503, E-mail: I_Iliev@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mjs.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/0eccf28debd0ad06544ba4a336c37385.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40380 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Обзавеждане и оборудване на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Ловеч, гр. Търговище, гр. Силистра и гр. Кърджали“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39100000, 32000000

Описание:

Мебелировка
Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 10.07.2018 г., 14:30 часа в сградата на Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, ет. 5.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2018  (дд/мм/гггг)