Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-174

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Галя Николова - главен юрисконсулт в отдел Обществени поръчки, дирекция Управление на собствеността, България 1040, София, Тел.: 02 9237489, E-mail: g_nikolova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mjs.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/01507419376f76184bc357ab24b8dadf.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

12000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Комплексно почистване на моторните превозни средства – собственост на МП”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


Срок за получаване на офертите

11/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на офертите ще се извърши на 12.07.2018 г., 11:00 часа, в гр. София, ул. „Славянска“ № 1, ет. 5, стая 506.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2018  (дд/мм/гггг)