BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-173

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Ивалина Маринова, България 1040, София, Тел.: 0059 9237489, E-mail: Ivalina_Marinova@justice.government.bg, Факс: 00359 29813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mjs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/c9db8ef89a571c1fe283a9d7f7a263e8.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

27500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИРАН СОФТУЕР И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32323400

Описание:

Оборудване за видеовъзпроизвеждане


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Настоящата обществена поръчка е част от обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо обучение“ с прогнозна стойност 2 037 937,17 лв. без ДДС. Общата стойност на двете обществени поръчки е в размер на 2 065 437,17 лв. без ДДС. Относно реда за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лицензиран софтуер и оборудване за осъществяване на видеоконферентна връзка в МП“ е приложима нормата на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Мотиви: Прогнозната стойност на обществената поръчка е 27 500 лева без ДДС. Същата ще се възложи като част (обособена позиция) от обществената поръчка, включваща двете обществени поръчки със сходен предмет. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното, прогнозната стойност на обособената позиция с предмет: „Доставка на лицензиран софтуер и оборудване за осъществяване на видеоконферентна връзка в МП“ представлява 1,33 % от общата стойност на поръчката. Тъй като прогнозната стойност на обособената позиция е 27 500 лева без ДДС, то попада в праговите стойности по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП (директно възлагане), като в съответствие с разпоредбата на чл. 20, ал. 9 от ЗОП, възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и с цел по-голяма публичност и прозрачно, обществена поръчка с предмет „Доставка на лицензиран софтуер и оборудване за осъществяване на видеоконферентна връзка в МП“, ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП (събиране на оферти с обява Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума, банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2018  (дд/мм/гггг)