BG-Казанлък

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2018-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540149

BG344, Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък, гр.Казанлък, ул. Освобождение №19, За: Ивайло Антонов - Зам.Директор, България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 64776, E-mail: dgskazanluk@uidp-sliven.com, Факс: 0431 64775

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/2251.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В рамките на настоящата поръчка се предвижда изпълнението/изграждането на автоматизирана поливна система в разсадник – стопанисван от ТП ДГС Казанлък за производство на фиданки от дървесни и храстови видове. Избраният изпълнител следва да изпълни доставката и монтажа на техническото оборудване необходимо за изграждането на автоматизираната поливна система. Поливната система трябва да обслужва независимо 7 съществуващи зони означени на Схема приложение към техническата спецификация. Характеристиките на отделните зони са описани подробно в Техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16160000

Описание:

Различни видове градинарско оборудване


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всяка оферта трябва да съдържа : 1.Списък на документитe в офертата - формат на участника 2.Административни сведения за участника – Образец №1 3.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3 5.Списък на доставките и/или услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, преди датата на подаване на офертата – Образец №4 6.Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката – свободен текст от участника. 7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №5 8.Декларация от подизпълнители – Образец №5-А • Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 • Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3 9.Декларация за приемане на договора – Образец №6 10.Техническо предложение - Образец №7 11.Ценово предложение – Образец №8; 12.Декларация, че са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №9; 13.Декларация за срок на валидност на офертата - Образец №10; Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти за период от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно Обявата. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 10.07.2018 г. от 09.30 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Казанлък” с адрес гр. Казанлък, бул. „Освобождение“ №19. Могат да присъстват представителите на участниците или нотариално упълномощени от тях лица. Неприсъствието на представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и ценовите предложения. Участник, който при изготвяне на офертата не е извършил обявените от възложителя условия и не е представил някои от изискуемите документи ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2018  (дд/мм/гггг)