BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617654

BG34, Югоизточно държавно предприятие, ул. Орешак 15А, За: инж. Пейчо Иванов Върбанов, България 8800, Сливен, Тел.: 044 622921, E-mail: uidp@uidp-sliven.com, Факс: 044 622077

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/2249.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2018 година на Югоизточно държавно предприятие”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212200

Описание:

Услуги по вътрешен одит


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от сайта на "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.07.2018г. от 10:00 ч. в административнатa сграда на ЦУ на ЮИДП гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. Орешак 15А. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2018  (дд/мм/гггг)