BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

542

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков 1, За: Мария Топчиева, Бутан 9000, Варна, Тел.: 052 692357, E-mail: zop@port-varna.bg, Факс: 052 632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Рамков договор за ремонт и доставка на резервни части за електродвигатели за кранове, съгласно изискванията на Техническа спецификация на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50230000

Описание:

Услуги по ремонт, поддържане на други транспортни съоръжения и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

06/07/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2018  (дд/мм/гггг)