BG-с. Венец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120126

BG333, ТП Държавно ловно стопанство Паламара, ул. Кирил и Методий 17, За: Мария Димитрова, България 9751, с. Венец, Тел.: 089 6833422, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 05343 2047

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlspalamara.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlspalamara.sidp.bg/%D0%BE%D0%BF-2018-11-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

25000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка, чрез покупка на преградни и предпазни мрежи за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44313000

Описание:

Метална мрежа


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2018  (дд/мм/гггг)