Версия за печат

BG-Дулово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9075052

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000565416

BG325, Община Дулово, ул. Васил Левски №18, За: д-р Юксел Ахмед, България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail: dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dulovo-145/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

196941.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Рехабилитация на общински сгради в Община Дулово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

02/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши от 11:00ч. на 03.07.2018г. в заседателната зала на Община Дулово, гр.Дулово, ул.“Васил Левски“ №18.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2018  (дд/мм/гггг)