BG-гр. Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-00-72

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540031

BG341, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС, ул. Иван Шишман № 8 ет. 2, За: Деница Димитрова Григорова, България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 842369, E-mail: dgsburgas@uidp-sliven.com, Факс: 056 842577

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsburgas.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2241.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“. Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24440000, 24450000

Описание:

Различни видове торове
Агрохимически продукти


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Обект на поръчката: Доставка. 2. Предмет на поръчката: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“. Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“. Обем: Обемът на поръчката следва да е съгласно Техническата спецификация. Правно основание: чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, (събиране на оферти с обява). Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Срок за изпълнение на поръчката: Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца считано от сключването на договора или до изчерпване на финансовият ресурс. Място на изпълнение: административната сграда на ТП „ДГС Бургас” находяща се на адрес 8000 гр.Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” №8, ет.2

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2018  (дд/мм/гггг)