Версия за печат

BG-Пещера

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351750

BG423, Община Пещера, ул. Дойранска епопея №17, За: Веселин Джелатов, България 4550, Пещера, Тел.: 0359 887557443, E-mail: efspop@outlook.com, Факс: 0359 35064165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.peshtera.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180628yFJj1270671.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

V.2.1) Индивидуална изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Община Пещера, както следва: т.1 Доставка: т.1.1 За Информационен център, към Общинска администрация - гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17: а) Рецепция – 1бр. б) Бюро – 15бр. в) Контейнер за компютър – 19бр. г) Помощно бюро – 16бр. д) Етажерки с 4бр. врати – 9бр. е) Етажерки с 2бр. врати – 4бр. ж) Еднокрилен гардероб – 11бр. з) Офис стол – 16бр. и) Посетителски стол – 30бр. й) Ниски шкафове метални със заключване за съхранение на документи над 100см – 20бр. к) Високи шкафове метални със заключване за съхранение на документи над 140см – 10бр. л) Посетителски столове (3-ка свързани) – 7бр. м) Заседателна маса 4000см/150см – 1бр. н) Кухненска маса – 1бр. о) Кухненско обзавеждане – 1бр. т.1.2 За Общински детски комплекс - гр. Пещера, ул. "Г. Бенковски" №4: а) Етажерки с 4 врати – 7бр. б) Контейнери за компютър – 8бр. в) Еднокрилен гардероб – 7бр. г) Бюра – 7бр. д) Дъска за презентация – 1бр. е) Посетителски столове 46бр. ж) Офис столове – 6бр. т.2 Съпътстващи дейности на доставката т.2.1 Съпътстващи дейности на доставката – услуги – индивидуална изработка: а) извършване на необходимото проучване на място на Информационен център, към Общинска администрация - гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 и Общински детски комплекс - гр. Пещера, ул. "Г. Бенковски" №4; б) Определяне на конкретните размери, форми, цветови решения и места на монтаж на обзавеждането в съответствие със съответните помещения и организация на ползването им; в) Съгласуване на определените конкретните размери, форми, цветови решения и места на монтаж на обзавеждането; г) Изработка на обзавеждането в съответствие с конкретните размери, форми, цветови решения и места на монтаж. т.2.2 Съпътстващи дейности на доставката – услуги – монтаж: а) Монтаж на обзавеждането на местата определени за това. т.2.3 Съпътстващи дейности на доставката – услуги – Гаранционна отговорност: а) Изработка, доставка и подмяна на дефектирало обзавеждане в Гаранционна от 12 месечен.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39120000, 39110000, 39113000, 39121000, 39122000, 39130000, 39131000, 39132000, 39134000, 39153000

Описание:

Маси, шкафове, бюра и библиотеки
Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях
Различни видове седалки и столове
Бюра и маси
Шкафове и библиотеки
Мебелировка за офиса
Етажерки за бюро
Системи за подреждане на документация
Мебели за компютри
Мебелировка за конферентни зали


Срок за получаване на офертите

06/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

V.1) УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ V.1.1) Датата и часа на отваряне на офертите е 09.07.2018г. от 11.00часа V.1.2) Място на отваряне на офертите е гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 т.1 Информация относно упълномощените лица при отваряне на офертите: т.1.1 Участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2018  (дд/мм/гггг)