Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01-21-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG412, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: Даниела Дойкова – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие и инж. Божидар Минев – „Ремонт на локомотиви” ., България 1080, гр.София, Тел.: 0885 307842, E-mail: daniela.doykova@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68865.3 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставката на 340 броя оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165 Ah за дизелови локомотиви серии 06, 07, 55, 52, 51 и за електрически локомотиви серия 40 от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за периода до края на 2018 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31431000

Описание:

Оловни акумулатори


Срок за получаване на офертите

04/07/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В обществената поръчка може да участва, всеки който отговаря на условията посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и изисквания на Възложителя в обява, публикувана на електронната страница на Възложителя-Профил на купувача. Подадените оферти ще бъдат отворени публично на датата и часа, посочени в обявата, в сградата на възложителя на адрес: гр. София, ул.Иван Вазов 3, ет.2. На отварянето могат да присъстват представители на участниците. Обявата и другите документи, свързани с обществената поръчка, са публикувани в профила на купувача на горепосочения адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/06/2018  (дд/мм/гггг)